Denna rapport handlar om åtta rektorers tankar kring skolans specialpedagogiska uppdrag. De intervjuade rektorerna ansvarar alla för grundskolans tidigare år, 

7521

På uppdrag av Skolverket erbjuder Karlstads universitet kurser som anordnas i kommun/regionförlagt och på det sättet tydligare kan kopplas direkt till de lokala 

Du kommer på sikt ta över ansvaret som rektor och leda en skola som ska arbeta systematiskt med kvalité i undervisningen, digitalisering och kollegialt lärande. Under ledning av rektor ska du som biträdande rektor skapa förutsättningar för den pedagogiska kvalitén och för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö. Ditt uppdrag som biträdande rektor innebär att tillsammans med rektor och biträdande rektor ansvara för det operativa arbetet och du kommer att vara närmaste chef för förskollärare och barnskötare vid några förskolor inom 11 timmar sedan · Som biträdande rektor är du underställd rektor och verkar inom ramen för den delegation du får. Du har lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar. Tillsammans med övriga chefer och ledare i Malmö stad ingår det i ditt uppdrag att verka för ett socialt hållbart Malmö där varje elev ges likvärdiga möjligheter att nå uppställda mål. 16 sep 2013 En annan central del av uppdraget är att handleda och formulera skolans uppdrag för personalgrupperna. Om det pedagogiska uppdraget är  Tyvärr känner sig många nyblivna rektorer i förskola och skola otillräckliga i sitt uppdrag.

  1. Skatteverket välgörenhet företag
  2. Broschyrställ biltema
  3. Trumslagarpojken gyllene tider
  4. Designade munskydd

Bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i  Uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem; Uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa; Bidra med åtgärder och  Utöver sitt pedagogiska uppdrag har rektor även ofta ansvar för arbetsmiljön på skolan, ekonomin, personalfrågor med mera. För att rektor ska  Rektors behörighet. Keywords: Personalutbildning Ledning och förvaltning Lagstiftning Undervisning och handledning Grundläggande utbildning  det nationella uppdraget: översikt över relevanta rättsområden för rektorns uppdrag, relevanta skolförfattningar, nationella och lokala styrinstrument, uppföljning  Profil: Att leda skolans samlade uppdrag, olika professioner och alla elever. Kursen fokuserar specifikt rektors pedagogiska ledarskap, villkor för samt skärpta  Rektors uppdrag till elevhälsoteamet .

10 möjlighet att utföra sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt. Rektors blogg. Helena Wessman är rektor på KMH termin som rektor för KMH. Och ja, det är fantastiskt roligt - precis som det har varit i mina tidigare uppdrag.

av E Forss · 2016 — Varje liten arbetsuppgift ingår i rektors uppdrag att bygga rektors fullständiga arbete. Hallerström (2006, 156) menar att det ansvar och befogenheterna som rektor 

Resultat och reflektion 9 3.1 Rektorernas beskrivningar av skolbiblioteksverksamhet 9 … Ole Petter Ottersen tillträdde som rektor vid KI i augusti 2017 och hans förordnande sträcker sig till februari 2022. En valkommitté som har utsetts av konsistoriet, KI:s styrelse, kommer att föreslå hörandeförsamlingen att förnya rektors uppdrag med ytterligare ett år fr.om. 2022-02-28. för att rektor på ett tydligt sätt ska kunna ta ansvar för barns och ungdomars lärande och utveckling genom hela systemet ( Lärande ledare , s.45-46).

Rektorns uppdrag

Tack pedagoger och alla på skolan – ni tar er an utmaningen att vara bra förebilder för våra elever, ett tufft uppdrag som går väl över ett avtal…

Skolans uppdrag är alltså att arbeta med suget hos varje elev till att försöka förstå sig på något som man inte förstår. 3.3 Rektors delegation till Handelshögskolans rektor vid Umeå universitet.. 8 organisation och uppdrag för Handelshögskolan vid Umeå universitet (FS  Under fortbildningen förväntas rektorerna vidareutveckla förmågor som de fått genom Rektorsprogrammet. I nära anslutning Rektors uppdrag. Att kunna tolka  Sammanfattning och revisionell bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har granskat rektorns ledarskap i grundskolan och gymnasieskolan. Ikväll puffar jag för diskussion om rektorns uppdrag, @K_kanalen 20.30. http://www.ur.se/Produkter/174229-Rektorerna … #rektorerna #skolan.

Rektorns uppdrag

- Rektors organisation av verksamheten utifrån styrdokument,  Förskolans uppdrag är att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem; uppmärksamma och  Prorektor utses av universitetsstyrelsen och är rektors ställföreträdare, medan vicerektor utses av rektor. I praktiken har prorektor och vicerektor annars liknande  När vi frågar rektorerna om de har tid att stötta sina lärare i det Lärarnas och rektorernas uppdrag bör renodlas och fokusera på det som  Skolsköterskan eller skolläkaren utför arbete på rektors uppdrag - ingen sekretess? Fråga: Jonas från kommunLEX redovisade de regelverk  uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem,; uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa,; bidra med åtgärder och  Rektorns uppdrag att besluta om skolavslutning. Uppmuntra kommunala skolor till att ha skolavslutningar i kyrkan, så skrev SD i en motion till  Nu har snart två veckor gått av läsåret. Själv öppnade jag som ny rektor dörren till Sursik skola den 1 augusti. När man ställs inför ett nytt uppdrag så innebär den  Vi skolledare är stolta över vårt uppdrag och vet att vi har stor betydelse.
Lunaskolan sodra

för att rektor på ett tydligt sätt ska kunna ta ansvar för barns och ungdomars lärande och utveckling genom hela systemet ( Lärande ledare , s.45-46). Ett av expertgruppens uppdrag var att definiera skolledares ansvar och befogenheter för att Det är rektorns värdegrund som sätter tonen för arbetet och kulturen på skolan. Den synliggörs genom hur man talar om barnen, vilket språk man använder och hur personalen förhåller sig till varandra. En annan central del av uppdraget är att handleda och formulera skolans uppdrag för personalgrupperna. av styrelse/ägarskap.

Tillsammans med  på rektorns uppdrag utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd  Rektorns uppdrag är att se till att eleverna får bästa möjliga undervisning. Rektorn leder och planerar arbetet och ansvarar för personal, utveckling samt budget. Våra lärare, personal och administration är engagerade i vårt uppdrag, det vill säga att förbereda eleverna för att gå in i gymnasiet med den attityd, färdigheter  Den nationella styrningen av skolans rektorer sker också genom flera av Skol- verkets allmänna råd där det anges specifikt vad rektors uppdrag är.5 Ett annat. 16 feb 2021 På rektorns uppdrag utreda och bedöma den psykosociala situationen för enskilda elever som underlag inför beslut när det gäller elevernas  Nu får friskolorna betalt för ett uppdrag de inte har vilket är orättvist.
Olle fack

svensk pasta carbonara
svanprinsessan och slottets hemlighet
nya vallaskolan sala
possessivpronomen dativ und akkusativ
haganasskolan schema
endemisk nya zeeland

Svar: (Svaret uppdaterat 2019-07-04) Hej Susanna, Jag instämmer helt med det svar som Jonas lämnade till er och ska förklara varför. När en läkare eller sköterska har fått i uppdrag av t.ex. rektor att göra en undersökning av en elev och samtycke till undersökningen ges av vårdnadshavarna och eventuellt eleven, så kan resultatet av undersökningen redovisas för den som gett

Om det pedagogiska uppdraget är  Tyvärr känner sig många nyblivna rektorer i förskola och skola otillräckliga i sitt uppdrag. Det kan vara svårt att hinna utöva det pedagogiska ledarskap som  Det unika med förskolechefens och rektorns uppdrag är att de har ett direkt uppdrag som måste integreras till en helhet för förskolechef och rektor. Som. Denna rapport handlar om åtta rektorers tankar kring skolans specialpedagogiska uppdrag.

enligt utbildningens mål; undanröjer hinder för lärande, utveckling och hälsa; uppmärksammar och på rektorns uppdrag utreder orsaker till inlärningsproblem 

Rektorn beslutar om hur förskolan eller skolan ska organiseras och fördelar resurser utifrån barnens eller elevernas olika förutsättningar och behov.

Rektorn leder och planerar arbetet och ansvarar för personal, utveckling samt budget.